2020 Yapılandırma Kanunu İle İlgili Sorular ve Cevapları

2020 Yapılandırma Kanunu İle İlgili Sorular ve Cevapları

2020 Yapılandırma Kanunu İle İlgili Sorular ve  Cevapları

2020 Yapılandırma Kanunu İle İlgili Sorular ve

Cevapları

 1-Yapılandırma kapsamına hangi borçlar girmektedir?

• 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalıların;

o Sigorta primleri,

o Genel Sağlık Sigortası primleri,

o İşsizlik sigortası primleri,

o 31.12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları,

o İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

o Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

o Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,

o İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,

o 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

o Asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,

o Ek-5, Ek-6 ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan alacaklar,

yapılandırma kapsamındadır.

 2-Yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak ve son başvuru tarihi ne olacak?

• Başvurular, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlamış olup, yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’dir.

 3-Başvurular nasıl ve nereye yapılır?

Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir.

 İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’’ye,

 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları. e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye,

 Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM’ye,

 Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,

 Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, Kesenek Bilgi Sistemi’nden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye, başvuru yapılabilecektir.

 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.

 4-Ödemelerde taksit imkanı var mı?

İkişer aylık periyodlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı bulunmaktadır. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız Kanundaki vade farkını ödenmek suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecekler. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaşımız borcunu 36 ayda ödeyecektir.

Tercih edilen taksit sayısına göre aşağıdaki katsayılar kullanılacak, ödenecek tutar hesaplanacaktır.

 6 eşit taksit için (1,045),

 9 eşit taksit için (1,083),

 12 eşit taksit için (1,105),

 18 eşit taksit için (1,15),

Borçları taksitlendirmiş veya 2018 yılındaki yapılandırma Kanununa (7143) başvurmuş ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan taksit tutarlarını yapılandırabilecekler.

 5-Peşin ödemenin nasıl bir avantajı olacak?

Peşin ödemelerde yüzde 90, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir.

 Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 1 Mart 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31 Mart 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.

 İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

 6-Başvuru sonuçları nasıl takip edilecek?

 İşverenler, yapılandırmaya ilişkin ödeme planlarını e-sigorta vasıtasıyla ulaşabilecekleri, işveren sistemi üzerinden öğrenebilir, iş yeri dosyalarının bağlı bulunduğu ünitelerden de ödeme planı temin edilebilirler.

 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıları yapılandırma başvuru sonuçlarını; e-devlet üzerinden müracaat edenler e-devlet üzerinden, şahsen ya da posta yoluyla müracaat edenler adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerinden öğrenebilirler.

 7-Yapılandırma nasıl bir avantaj sağlayacak?

 Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

 Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.

 Yapıladırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

 Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

 Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

 İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.

 Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.

 8-İdari para cezaları için nasıl bir yöntem izlenecek?

Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının yüzde 50’si ile bugüne kadar uygulanan faizler tamamen silinecek. Kalan anaparanın sadece yüzde 50’si enflasyon ile (Yİ-ÜFE: Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) güncellenecektir.

 9-Genel Sağlık Sigortası(GSS) borçları nasıl yapılandırılacak?

 Ağustos 2020 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacak. GSS borçları için vatandaşlarımızın başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamı ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir.

 Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021’e kadar gelir testi için başvuru yapması gerekir. Geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın tüm primleri Hazine tarafından karşılanacaktır.

 Vatandaşlarımız, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.

 10-Prim borcu olanların sağlığa erişim imkanı olacak mı?

Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde, GSS borcu olanların ise 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler.

 11-İlk ödeme tarihi ne zaman olacak?

Sigorta prim, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçlarının peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

 12-4/b(BAĞ-KUR) borçlarının silinmesine yönelik bir düzenleme var mı?

 Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;

 31 Ekim 2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.

 Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Kasım 2020 itibariyle yeniden başlatılacaktır.

 4/b sigortalıları, talep etmeleri halinde daha önceki düzenlemelerle durdurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden 01 Mart 2021 tarihine kadar ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanına kavuşacaktır.

 13-Yapılandırmalar hangi hallerde bozulacak?

 Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi,

 İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Ayrıca;

 Peşin ve taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.

 Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

 14-Belediyelere yönelik nasıl bir uygulama olacak?

 Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.

 Bu taksitler genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak kesinti tutarı genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların %50’sini geçemeyecek.

 Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecektir.

 6 taksit için (1,032),

 9 taksit için (1,053),

 12 taksit için (1,064),

 18 taksit için (1,086),

 24 taksit için (1,109),

 36 taksit için (1,19),

 48 taksit için (1,247),

 60 taksit için (1,304),

 72 taksit için (1,361),

 120 taksit için (1,640),

oranında vade farkı uygulanacaktır.

 15-İl Özel İdareleri ve Spor Kulüplerine yönelik nasıl bir uygulama olacak?

 İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilirler.

 Yapılandırmaya esas tutarlara; 24 taksit için (1,194), 30 taksit için (1,238), 36 taksit için (1,318) oranında vade farkı uygulanacaktır.